باید بیمه پژوهش در کشور ایجاد شود

باید بیمه پژوهش در کشور ایجاد شود

ما نیاز داریم پژوهش‌ها بیمه شوند که اگر به هر دلیلی یکی از طرفین، پژوهشگر یا بخش تحقیق توسعه نتوانست کار را جلو ببرد پژوهش‌ما به ثمر برسد و بیمه شود؛