صدور کارت بانکی و افتتاح حساب غیرحضوری در سامانه بام ملی ایران

صدور کارت بانکی و افتتاح حساب غیرحضوری در سامانه بام ملی ایران

مشتریان بانک ملی ایران می توانند در هر ساعت از شبانه روز و بدون داشتن دغدغه زمان از خدمات بانکداری اینترنتی و غیرحضوری این بانک از طریق سامانه بام همانند افتتاح حساب مشتری جدید با احراز هویت دیجیتال، صدور کارت بانکی اینترنتی و افتتاح حساب غیرحضوری ارزی بهره مند باشند