صدور گواهینامه های حرفه ای بازار پول در دستور کار بانک مرکزی

صدور گواهینامه های حرفه ای بازار پول در دستور کار بانک مرکزی

خبر روزانه – رییس کل بانک مرکزی در مراسم اعطای اولین گواهینامه های حرفه ای بازار پول، توسعه تخصص گرایی در بازار پول را از اهداف مهم بانک مرکزی دانست و گفت: دارندگان گواهینامه های حرفه ای بازار پول برای عضویت در کمیته های تخصصی شبکه بانکی از انجام مصاحبه های تخصصی معاف می شوند. به