طرح تسهیلاتی انتخاب بانک ایران زمین چیست؟

طرح تسهیلاتی انتخاب بانک ایران زمین چیست؟

بانک ایران زمین طرح تسهیلات انتخاب را برای ارائه خدمات تسهیلات با قابلیت انتخاب مشتریان ایجاد کرده تا هر فرد مناسب با نیاز و قدرت خود میزان وام و تعداد اقساط را مشخص کند؛