شهیدِ کشته شده به قتل صبر

شهیدِ کشته شده به قتل صبر

همان طور که میدانیم برنامه ی جهان آرا که سالهااست از شبکه ی افق پخش میشود ، یک برنامه با هدف روشنگری برای همه ی مردم میباشد؛